021-88312573 pdair.org@gmail.com

شبکه خیرین

شبکه خیرین

-بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه‌های دارای اولویت مناطق مختلف کشور

-توانمندسازی و ارتقای مهارت داوطلبین و خیرین جهت مواجهه با ذی‌نفعان

-فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیر در استان‌های تحت پوشش و ارزش گذاری بر مؤلفه مشارکت مردمی

-تعامل سازنده با خیرین و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر مؤسسات خیریه

-ایجاد بانک اطلاعاتی خیرین و واقفین

-اجرای بسته تکریم و تجلیل از خیرین، شامل (ساخت فیلم، مستند، چاپ کتاب، برگزاری همایش تجلیل، اعطای نشان و …)

-توانمندسازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی

-سازماندهی فعالیت‌های خیر، شناسایی سرشاخه‌ها  و ایجاد مدیریت یکپارچه مشارکت برای فعالیت‌های خیر در کشور

-تشکیل کانون‌ها و تشکل‌های خیریه مبتنی بر گروه‌ها و صنوف مختلف مثل کانون بانوان خیر، جوانان، اصناف

-شناسایی گروه‌های داوطلب فعال در حوزه‌های مختلف و تشکیل بانک اطلاعاتی آن‌ها

بررسی و پیشنهاد مدل‌ها و روش‌های کار داوطلبانه با تعیین مصادیق

-برنامه ریزی جهت جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازها

-کمک به ایجاد شبکه گروه‌های داطلب با علایق مشترک

-برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی گروه های داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی

-اجرای دوره‌های آموزشی برای مؤسسات خیریه

-ایجاد شبکه خیریه استانی برای مؤسسات خیریه استان‌های تحت پوشش

-انجام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیت‌های مؤسسات خیریه

-تعامل با نهادها و مؤسسات اجتماعی- اقتصادی

-برگزاری نشست های مستمر با گروه ها، نهادها و انجمن‌های مرتبط با مناطق و اقوام مختلف استان به منظور بسیج ظرفیت‌ها جهت توسعه زیرساخت‌های محلی حمایت از خیرین و امور خیریه

-انجام سایر تکالیف و برنامه های محوله از سوی مدیرعامل موسسه کنشگران توسعه پارس