بایگانی دسته بندی برای مقاله

مقاله لزوم حفظ کرامت انسانی در فعالیت‌های کمک رسانی و خیریه

مقاله لزوم حفظ کرامت انسانی در فعالیت‌های کمک رسانی و خیریه

در مقاله‌ی حاضر، ابتدا به مواردی اشاره خواهیم کرد که کرامت انسانی در اثنای فعالیت‌های کمک‌رسانی یا بشردوستانه مغفول می‌ماند و تلاش می‌کنیم به علت‌یابی آن بپردازیم، سپس به مواردی که لازم است تا کرامت…