021-88312573 pdair.org@gmail.com

بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت

موسسه کنشگران در راستای التیام آلام بشری، خدمات بهداشتی ایمن و اثر بخش جسمی و روحی, خدمات آموزشی و زمینه‌های کارآفرینی با محوریت توسعه مشارکت‌های مردمی و محلی؛ توانمندسازی شغلی و مهارتی؛ کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات اضطراری در بلایا را فلسفه وجودی خود قرارداده است و این خدمات، با کیفیت، در حداقل زمان و فارغ از سن، جنس، نژاد، رنگ، مذهب و یا موقعیت اجتماعی افراد ارائه می‌شود.