021-88312573 pdair.org@gmail.com

چشم‌انداز

چشم‌انداز

برآنیم تا به عنوان یکی از سه سازمان مردم نهاد ملی در عرصه آموزش, اشتغال زایی و کاهش آسیب های اجتماعی شناخته شده و به عنوان یک نهاد پیشتاز در خاورمیانه فعالیت نماییم.